Department of Politics and Society

Research project by CARMA - Centre for Labour Market Research

Projekt: Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Bedre match mellem personer med handicap og arbejdsmarkedet

Forskningsprojektet omhandler personer med bevægelseshandicap og arbejdsmarkedet. Der mangler dels viden om årsagerne til den lavere beskæftigelse blandt personer med handicap, dels viden om hvad der virker for at få flere mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet. Projektet anvender en integreret arbejdsmarkedsforståelse, der undersøger betydningen af og samspillet mellem udbuddet af arbejdskraft (personer med bevægelseshandicap), efterspørgslen på arbejdskraft (virksomhederne) og matchningen mellem udbud og efterspørgsel (beskæftigelsessystemet).

Last modified: 05.11.2019

Om projektet

Baggrunden for projektet er, at personer med handicap har en markant lavere beskæftigelsesgrad og højere andel på offentlig forsørgelse end personer uden handicap. Det skyldes naturligvis dels de individuelle funktionsnedsættelser, som kan forhindre den enkelte i at arbejde på lige fod med personer uden handicap, men det skyldes også barrierer på arbejdsmarkedet og i beskæftigelsessystemet, som forhindrer personer med handicap i at realisere deres potentiale. Flere personer med handicap i beskæftigelse kan afhjælpe virksomhedernes mangel på arbejdskraft, bidrage til større social sammenhængskraft samt aflaste de offentlige udgifter. Projektet tager udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvad kendetegner arbejdsmarkedssituationen for mennesker med bevægelseshandicap og hvordan opfatter de selv barrierer og muligheder i forhold til arbejdsmarkedet?
Hvilke faktorer fremmer og hæmmer arbejdsgivernes vilje og evne til at ansætte, fastholde og udvikle personer med bevægelseshandicap og hvordan kan flere arbejdsgivere engageres?
Hvilke faktorer fremmer og hæmmer beskæftigelsessystemets evne til at adressere behovene blandt personer med bevægelseshandicap og hvordan kan indsatserne forbedres?

Der indsamles både kvantitative og kvalitative data i projektet. Der gennemføres omfattende surveys til borgere med bevægelseshandicap, til et repræsentativt udsnit af danske arbejdsgivere samt til både nøglepersoner, mellemledere og sagsbehandlere/jobkonsulenter i jobcentrene. Desuden gennemføres interviews med personer med bevægelseshandicap, casestudier på virksomheder og interviews med jobcentre og specialhospitaler. Den indsamlede viden kvalificeres og diskuteres i ”innovationsværksteder”. Målet er her, at forskningen kvalificeres af praksis og praksis kvalificeres af forskningen. Innovationsværkstederne er et mødested imellem projektets interessenter, som skal medvirke til at finde og afprøve nye og effektive redskaber til at forbedre arbejdsmarkedssituationen for mennesker med bevægelseshandicap (fx handicaporganisationerne, jobcentrene, arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiverrepræsentanter).

Du kan finde publikationer, artikler og nyheder om projektet her: www.fhb.aau.dk/

Kontakt

I projektet deltager følgende forskere fra Aalborg Universitet (Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen og Cecilie Krogh).

Samarbejdspartnere

VIA University College (Finn Amby og Lena Kjeldsen), Københavns Professionshøjskole (Julia Salado-Rasmussen) og VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Frederik Thuesen og Helle Holt).

Fakta

Bevilling: Bevica Fonden 
Projektperiode: 2018 → 2020 
Projekthjemmeside: www.fhb.aau.dk.  

More research projects

See the list
Department of Politics and Society • Fibigerstræde 1 og 3, 9220 Aalborg East • Frederikskaj 10B, 2450 Copenhagen SV
Phone.: +45 9940 8310 • Email: inst.dps@dps.aau.dk
VAT no.: 29102384 • EAN no.: 5798000420656 • P numbers: Aalborg: 1003888237, Copenhagen: 1018019139